Regulamin

Regulamin serwisu internetowego
www.7journey.com
z dnia 01 kwietnia 2016r.

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.7journey.com , prowadzonego przez
Stowarzyszenie 7Perspektyw z siedzibą w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 15B/22, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000506660, posiadającego NIP: 7412127334, REGON: 281597655;
Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenia:
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu 7journey.com
Serwis – społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.7journey.com, służący wspieraniu projektów z różnych dziedzin życia.
Usługodawca – Stowarzyszenie 7 perspektyw z siedzibą w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 15B/22, wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Olsztyn XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000506660, posiadający NIP 7412127334, REGON: 281597655
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu;
Projektodawca – Użytkownik który zamieszcza na stronie Serwisu opracowany przez siebie Projekt celem uzyskania dofinansowania;
Wspierający – Użytkownik który dobrowolnie wspiera finansowo Projekt wybranego Projektodawcy;
Projekt – pomysł oraz propozycja przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia określonego celu;
Kampania –procedura gromadzenia środków finansowych, prowadzona w określonym przedziale czasowym, w którym Wspierający może dokonać wsparcia finansowego na rzecz wybranego Projektu;
Kwota zadeklarowana – zakładana przez Projektodawcę stawka, której zebranie ma umożliwić realizację Projektu;
Operator Płatności – PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. 
Zasady korzystania z serwisu
Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.
Użytkownicy mają prawo do korzystania z Usług świadczonych przez Operatora na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności do niepodejmowania prób wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, plików szpiegujących, „robaków” etc.);
b) przestrzegania autorskich praw majątkowych Operatora, Użytkowników Serwisu oraz innych podmiotów;
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby skutkować wystąpieniem szkody po stronie Operatora, Użytkowników oraz innych podmiotów;
d) niewykorzystywania Serwisu do rozsyłania spamu oraz wiadomości o treściach marketingowych, w tym niezamówionych informacji handlowych;
e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym.
Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@7journey.com wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.

Projekty
Celem działalności Serwisu jest umożliwienie Projektodawcom prowadzenia kampanii na rzecz finansowania ich Projektów.
Projektodawca zobowiązany jest do określenia:
Tytułu projektu,
Opisu projektu,
Celu projektu,
Kwoty, jaka jest potrzebna do jego realizacji.
Projekty trwają do 30.06.2016r. ale ich długość może zostać przedłużona przez usługodawcę.
W przypadku przedłużenia trwania kampanii na rzecz określonego projektu, usługodawca zamieści w zakładce projektu stosowną informację na ten temat, jak również wskaże dodatkowy termin, do końca którego prowadzona jest kampania. Termin taki nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Wpieranie projektów
Aby wesprzeć kampanię prowadzoną na stronie Serwisu, Wspierający powinien wybrać interesujący go projekt i przejść do sekcji płatności poprzez naciśnięcie przycisku „Wspomóż”.
Minimalna kwota, jaką Wspierający może wesprzeć Projekt to 1 zł (jeden złoty), chyba że dla danego Projektu została określona inna kwota minimalna.
Kampanię uznaje się za zakończoną sukcesem, jeżeli w okresie jej trwania zostanie zebrane minimum 80% Kwoty Zadeklarowanej.
Zebranie kwoty niższej jest równoznaczne z zakończeniem Kampanii niepowodzeniem.
Wpłaty dokonywane przez wspierających wpływają na rachunek bankowy Usługodawcy, który:
W razie kampanii zakończonej sukcesem – przelewa całość zgromadzonych środków (pomniejszoną o prowizję) na konto bankowe Projektodawcy,
W razie niepowodzenia kampanii – odsyła środki (bez pobierania prowizji) na rachunek bankowy Wspierającego z którego została zaksięgowana wpłata.
Płatności są obsługiwane przez Operatora Płatności.
Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Operatora Płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.
Projektodawca może być jednocześnie wspierającym swój projekt.
Wspierający nie może wycofać udzielonego przez siebie wsparcia finansowego, nawet jeżeli Projekt przed terminem upływu okresu trwania kampanii osiągnął wskazaną przez Projektodawcę kwotę potrzebną na jego realizację.
W związku ze zobowiązaniami wzajemnymi wynikającymi z zasad funkcjonowania Serwisu, działalność prowadzona przez Operatora nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498 ze zm.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu w/w ustawy w ramach Serwisu jest niezgodne z zasadami jego funkcjonowania.
Operator nie jest stroną stosunków zobowiązaniowych zawiązanych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Jego rola sprowadza się do umożliwienia przeprowadzenia procedury gromadzenia środków finansowych na realizację Projektu. Kampania prowadzona jest za pomocą Serwisu, który stanowi jedynie narzędzie w rękach jego Użytkowników.

Odpowiedzialność
Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do Operatora Płatności.
Usługodawca nie nadzoruje wykonania i terminowości Projektów zamieszczonych w Serwisie i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, przerwania lub odwołania Projektu, jeżeli poweźmie wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
Usługodawca jest podmiotem udostępniającym Projektodawcom Serwis w celu prowadzenia przez nich kampanii na sfinansowanie Projektów i tym samym nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Projektodawcami a Wspierającymi.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dopełnienie przez Projektodawcę jakichkolwiek ciążących na nim obowiązków podatkowych ani innych o charakterze publicznoprawnym.
Reklamacje
Użytkownicy mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora Płatności lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Poinformowanie Operatora Płatności o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.
Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@7journey.com.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie Użytkownika.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika.
Operator zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji złożonej przez Użytkownika w przeciągu 14 dni. Niniejszy zapis nie ma zastosowania do podmiotów innych niż konsumenci, w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, chyba że zgłosi on chęć otrzymania odpowiedzi w innej formie.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.7journey.com/regulamin w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla adresu ul. Czarnieckiego 15B/22 w Ostródzie.

Regulamin O projekcie Video Referencje Dla rodziców Kontakt